Середа, 2024-07-17, 2:22 PM
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 92
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Погоджено:

Затверджено:

голова профспілкового комітету працівників
органів місцевого самоврядування _____ І. Шепеньова
30 грудня 2010 року
розпорядженням голови Близнюківської районної ради
 № 96-к від 30 грудня 2010 року
 

Правила
внутрішнього трудового розпорядку Близнюківської районної ради
1. Загальні положення
1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку Близнюківської районної ради (далі - районної ради) розроблені відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування».
1.2. Правила регулюють трудові відносини між головою районної ради і працівниками районної ради та сприяють підвищенню ефективності і якості роботи, зміцненню трудової та виконавчої дисципліни, раціональному використанню робочого часу, своєчасному і якісному виконанню поставлених завдань, заохоченню за сумлінну працю.
1.3. Правила внутрішнього розпорядку поширюються на всіх працівників районної ради, які повинні ознайомитися з ними під розпис, знати і дотримуватися їх.
2. Порядок прийняття та звільнення працівників
2.1. Реалізація права працівників районної ради на працю здійснюються відповідно до Конституції України, Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", інших законів з урахуванням вимог чинного трудового законодавства.
2.2. При прийнятті на посаду посадової особи місцевого самоврядування (крім виборних посад) особа повинна подати:
- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;
- особи, звільнені із Збройних Сил України та військовозобов’язані,
- військовий квиток (посвідчення офіцера запасу);
- паспорт громадянина України;
- заяву на ім’я голови районної ради про призначення на посаду;
- особову картку (форма № П-2ДС) обліку кадрів; - документи на освіту; - фотокартку;
- автобіографію;
- відомості про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан особи, що претендує на посаду посадової особи місцевого самоврядування;
- попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, а також документ про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державних службовців, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 року № 214. Рішення конкурсної комісії, яке містить пропозиції щодо призначення даної особи на посаду, додається до документів, визначених у цьому переліку, після проходження особою, яка претендує на зайняття посади посадової особи місцевого самоврядування, конкурсного відбору.
2.3. Не можуть бути призначеними на посаду особи, які:
- визначені у встановленому порядку недієздатними;
- мають судимість, що є несумісною з зайняттям посади;
- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є близькими родичами або свояками;
 - в інших випадках, установлених законами України.
2.4. При прийнятті на роботу забороняється вимагати від осіб відомості про їх партійну та національну належність, релігійні переконання, походження, а також документи, подання яких не передбачено законодавством.
2.5. Призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування (крім виборних посад) здійснюється за результатами конкурсної комісії, з кадрового резерву чи після успішного проходження стажування на підставі заяви про призначення на посаду та розпорядження голови районної ради, з яким працівник ознайомлюється під розпис. Після цього посадова особа складає Присягу, їй присвоюється ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах відповідної категорії посад, про що робляться записи у трудовій книжці. Працівникам, які приступили до роботи вперше, також оформлюється трудова книжка в термін не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу (ст. 48 КЗпП України). Обрання голови районної ради, заступника голови районної ради здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Прийняття на посади інших працівників районної ради (крім посадових осіб місцевого самоврядування) визначається трудовим законодавством та цим Порядком.
2.6. До початку роботи керівництво районної ради зобов’язане :
1) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
2) ознайомити працівника із посадовою інструкцією, умовами оплати праці, роз’яснити його права та обов’язки;
3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.
2.7. Працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений термін, попередивши про це керівництво письмово за два тижні.
2.8. При припиненні трудового договору з поважних причин, передбачених законодавством, керівництво звільняє працівника у строк, про який він просить.
2.9. Розірвання трудового договору з працівником здійснюється з урахуванням Кодексу законів про працю України.
2.10. Припинення трудового договору оформляється розпорядженням голови районної ради, яке оголошується працівникові під підпис.
2.11. У день звільнення керівництво видає працівникові трудову книжку із внесеним до неї записом про звільнення і проводить з ним розрахунок у строки, зазначені у статті 116 КЗпП України. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні робитися в точній відповідності до формулювання чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.
3. Основні обов’язки та права працівників
3.1. Працівники районної ради зобов’язані здійснювати свої повноваження чесно і сумлінно, дотримуючись дисципліни, вчасно виконувати розпорядження керівників, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватися від дій, які б заважали іншим працівникам виконувати свої обов’язки.
3.2. Коло обов’язків, покладених на працівника (крім виборних посад) визначається посадовою інструкцією.
3.3. Основними обов’язками посадових осіб місцевого самоврядування /працівників/ є:
- додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування; забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органів місцевого самоврядування;
- додержання прав та свобод людини та громадянина;
 - збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у зв’язку із виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;
- постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації;
- сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність і творчість у роботі;
- шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
- недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.
3.4. Посадова особа місцевого самоврядування має право:
- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;
- на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації;
- на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;
- на соціальний і правовий захист;
- отримувати у порядку, встановленому законодавством, від органів державної влади, органів влади АРК та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків;
- у порядку і в межах, установлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особистої справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження нею служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення; вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї;
- захищати свої законні права та інтереси в органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.
3.5. Посадові особи місцевого самоврядування не мають права:
- бути організаторами і безпосередніми учасниками страйків та інших дій, що перешкоджають виконанню органами державної влади, органами влади АРК чи органами місцевого самоврядування передбачених законом повноважень. Інші обмеження, пов’язані з проходженням служби в органах місцевого самоврядування, встановлюються виключно законами України.
4. Основні обов’язки керівництва районної ради
4.1. Керівництво зобов’язане:
- правильно організувати працю працівників, закріпити за кожним робоче місце, створити для них безпечні і здорові умови праці;
- забезпечувати працівників обчислювальною та іншою оргтехнікою, необхідними для роботи матеріалами та приладдям;
- створювати умови для зацікавленості працівників у результатах їх особистої праці, видавати заробітну плату у встановлені строки;
- постійно здійснювати організаторську та виховну роботу, спрямовану на зміцнення трудової та виконавчої дисципліни;
- неухильно додержуватися законодавства і правил охорони праці, вживати заходів до своєчасного усунення причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі працівників;
- забезпечувати належні умови для ефективної та високопродуктивної праці, систематичного підвищення кваліфікації працівників;
- уважно ставитися до потреб і запитів працівників, надавати їм у встановленому порядку матеріальну допомогу.
5. Умови робочого часу та режиму роботи
5.1.Для працівників районної ради та її виконавчого апарату встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота, неділя.
5.2. Час початку і закінчення щоденної роботи та перерви для відпочинку та харчування встановлюється: - початок роботи: о 8.00 - закінчення роботи: о 17 год. 15 хв., в п'ятницю — о 16:00; - перерва та відпочинок для харчування: з 12.00 до 13.00.
5.3.Загальна тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень. Тривалість щоденної роботи становить 8 годин 15 хвилин, а в п’ятницю - 7 годин.
5.4.Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину (ст. 73 КЗпП України). 5.5. Щорічні та додаткові відпустки:
5.5.1. Посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 (тридцять) календарних днів з виплатою матеріальної допомоги для оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати.
5.5.2. Посадовим особам місцевого самоврядування, які мають стаж роботи в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів. Починаючи з одинадцятого року, ця відпустка збільшується на два календарних дні за кожен наступний рік. У цілому тривалість додаткової оплачуваної відпустки не може перевищувати 15 календарних днів на рік.
5.5.3. Відпустка без збереження заробітної плати, а також додаткова оплачувана відпустка працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС, надається на умовах, передбачених чинним законодавством.
5.5.4. Відпустки для працівників, які не належать до посадових осіб місцевого самоврядування, встановлюються на умовах, передбачених трудовим законодавством.
5.5.5. Черговість надання щорічних відпусток визначається головою районної ради за погодженням з профспілковим комітетом. Графік відпусток складається на кожен календарний рік не пізніше 10 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників.
6. Заохочення за сумлінну працю
6.1.За зразкове виконання трудових обов’язків, підвищення ефективності праці, тривалу і сумлінну працю застосовуються такі заохочення:
- оголошення подяки, грамота;
- установлення надбавок, видача грошової винагороди;
- нагородження цінним подарунком;
- за виконання особливо відповідальних завдань – дострокове присвоєння чергового рангу у межах відповідної категорії.
6.2. Заохочення застосовуються головою районної ради шляхом підписання відповідного розпорядження, яке оголошується головою районної ради або особою, яка його заміщує, та заноситься до трудової книжки працівника.
6.3. Посадовим особам місцевого самоврядування за сумлінну безперервну працю в державних органах, зразкове виконання трудових обов’язків видається грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюється постановами Кабінету Міністрів України.
6.4. За особливі трудові заслуги працівники представляються для заохочення відомчими відзнаками органів влади, а також для нагородження державними нагородами та присвоєння почесних звань.
7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни
7.1. Порушення трудової дисципліни, допущення інших негативних вчинків тягне за собою застосування заходів дисциплінарного та громадського впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством про працю.
7.2. За порушення трудової дисципліни згідно із ст.147 КЗпП України за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який ганьбить посадову особу місцевого самоврядування чи працівника районної ради або дискредитує орган місцевого самоврядування, в якому він працює, головою районної ради, або особою, що виконує його обов’язки, можуть застосовуватися дисциплінарні стягнення:
- догана;
- звільнення.
7.3. Звільнення як дисциплінарне стягнення до працівника може бути застосоване:
- за систематичне невиконання ним без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором чи Правилами, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення;
- за прогули, в тому числі за відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин (п.4 ст.40 КЗпП України), появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння.
7.4. До посадових осіб місцевого самоврядування, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:
- попередження про неповну службову відповідність;
- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
7.5. Відповідно до частини 3 ст.151 КЗпП України, якщо до працівника застосовано міри дисциплінарного впливу, то протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
7.6. Дисциплінарні стягнення накладаються головою районної ради або особою, що його заміняє, шляхом видання відповідних розпоряджень.
7.7. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням негативного вчинку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.
7.8. Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше шести місяців із дня вчинення проступку.
7.9. До застосування дисциплінарного стягнення від працівника повинні бути письмові пояснення.
7.10. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення.
7.11. Стягнення оголошується у розпорядженні голови районної ради і повідомляється працівникові під підпис. У необхідних випадках зазначене розпорядження доводиться до відома всіх працівників.
7.12. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.13. До працівника, яким допущено неналежне виконання службових обов’язків, чим заподіяно значну матеріальну чи моральну шкоду громадянинові, державі, установі, організації, може бути застосовано відсторонення його від виконання службових повноважень за посадою із збереженням заробітної плати. Рішення про відсторонення працівника від виконання повноважень за посадою приймається головою районної ради. Тривалість відсторонення працівника від виконання повноважень за посадою не повинна перевищувати часу службового розслідування.
7.14. Службове розслідування щодо працівника проводиться у строк до двох місяців згідно з Порядком проведення службового розслідування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 року № 950. Якщо правомірність рішення про відсторонення посадової особи місцевого самоврядування від виконання повноважень за посадою не підтверджується результатами службового розслідування, це рішення скасовується.
7.15. Посадові особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 
Заступник голови районної ради                                  Б. Мухін
Форма входу
Пошук
Календар
«  Липень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2024Конструктор сайтів - uCoz